Ryzykowne mecze bez sprzedawców piwa

Ustawa wprowadza zakaz klubowy i zmusza właścicieli stadionów do ich przebudowy. Wszystkie kluby sportowe będą musiały stworzyć elektroniczne bazy danych kibiców. Widzowie podczas sportowych imprez masowych stracą swoją anonimowość.

Uznanie dziecka kwestionuje się w procesie

Unieważnienie uznania dziecka i kwestionowanie ważności uznania dziecka odbywa się na drodze procesu, a nie postępowania nieprocesowego o sprostowanie aktu urodzenia.

Gdy nie ma podstaw, odmawia się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

Niespełnienie przesłanek do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości powinno skutkować decyzją odmowną. Nie ma podstaw do wydawania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie.

Przepisy określą przesłanki zatrzymania i doprowadzenia podejrzanych

Jeśli Sejm nie zdąży z przyjęciem nowelizacji kodeksu postępowania karnego do 20 lutego, to prokurator nie będzie mógł dokonywać zatrzymań podejrzanych.

Adresat musi być powiadomiony dwa razy

Niedoręczone pismo z sądu administracyjnego zostanie złożone na poczcie lub w gminie na 14 dni. W tym czasie obywatel powinien dwukrotnie zostać o nim powiadomiony.

Podatnik nie może płacić za błędy organu

Jeżeli organ podatkowy błędnie zarejestrował podatnika dla celów VAT, musi honorować ten fakt do czasu unieważnienia decyzji o rejestracji.

Straż miejska nie pożyczy już fotoradaru

Po utworzeniu automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym sprawcy wykroczeń będą szybciej identyfikowani i skuteczniej karani.

Do czego może być potrzebne pozwolenie wodnoprawne

Dlaczego inwestor przy nabyciu uzbrojonej działki budowlanej powinien zadbać o pozwolenie wodnoprawne?

Rodzice i dzieci mają obowiązek utrzymywania kontaktów

rodzicielka i ojciec pełnoletnich dzieci będą mogli skutecznie uchylić się odkąd płacenia alimentów. Rodzice zarządzający majątkiem dziecka mogą zostać zobowiązani do sporządzenia jego spisu. Sąd wymaga przedstawienia porozumienia o…

Organizacja pracy rad, komisji i klubów radnych w samorządach

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. O zwołaniu sesji rady jej przewodniczący powinien powiadomić pisemnie każdego z radnych oraz np. prezydenta miasta, na co najmniej siedem dni przed terminem sesji. Radni mogą łączyć się w kluby tworzone na podstawie określonych kryteriów, takich jak np. polityczne, programowe, zawodowe, branżowe, społeczne lub środowiskowe. Nie naruszają prawa postanowienia statutu gminy, według których radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych oraz że grupa przynajmniej pięciu radnych może utworzyć klub.

Strona 2 366 z 2 393« Pierwsza...2 3642 3652 3662 3672 368...Ostatnia »