Ani sędzia oportunista, ani prokurator zły, czyli spór o model procesu karnego

W artykule autorstwa
red. Emilii Świętochowskiej „Prokurator wymusi kontynuowanie procesu”
(DGP z 10 października 2018 r.) wyraziłem swoje wątpliwości dotyczące
projektowanej treści art. 12 par. 3 kodeksu postępowania karnego.
Sformułowałem tezę, że wymóg uzyskania zgody prokuratora na umorzenie
postępowania poprzez sąd w przypadku cofnięcia wniosku o ściganie stanowi
nadmierną ingerencję oskarżyciela publicznego w tok postępowania
jurysdykcyjnego. Polemika prokuratora Tomasza Szafrańskiego z
Prokuratury Krajowej „Krótka przypowieść o złym prokuratorze, co procesu
umorzyć nie pozwoli” (DGP z 15 października 2018 r.) utwierdziła mnie w
słuszności mojej oceny.

Strona 1 z 11